Privacy Policy Hasco
NV WEBSITE DISCLAIMER – HASCO NV


Deze website is eigendom van Hasco NV
Contactgegevens:
Slachthuiskaai 24,
3500 Hasselt
Adres maatschappelijke zetel: Steenweg 194, 3570 Alken
Telefoon: +32 11 28 78 88
E-mail: info@hascoinvest.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0829.192.721
RPR: Antwerpen afdeling Tongeren


Gebruiksvoorwaarden

Voor het bezoeken en gebruiken van de website www.hascoinvest.be gelden de hierna volgende voorwaarden. Door het gebruik van deze website en de diensten die erop worden aangeboden erkent de gebruiker kennis te hebben genomen van en ingestemd te hebben met deze voorwaarden.

Artikel 1:

Aansprakelijkheid De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Hasco tracht de meest volledige, betrouwbare en actuele informatie te verschaffen. Indien Hasco tekortkomingen opmerkt, zullen deze zo snel mogelijk gecorrigeerd of aangepast worden. Dit biedt echter geen volledige garantie inzake de juistheid en volledigheid ervan. Hasco aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via de site verkregen werd. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de gegevens die beschikbaar zijn. Hasco noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten, noch voor de gevolgen hiervan (werkonderbreking, beschadiging van uw programma’s of apparatuur,…). Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.


Artikel 2: Auteursrecht

Het auteursrecht op de teksten en afbeeldingen die op deze site te zien zijn, is eigendom van Hasco. Hetzelfde geldt voor de auteursrechten op de computerprogramma’s die en het voorbereidend materiaal dat onder toezicht van Hasco specifiek voor deze site ontwikkeld zijn. Voormelde auteursrechten worden door Hasco uitdrukkelijk voorbehouden. De informatie op deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel en informatief gebruik door individuele bezoekers en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Het aanpassen, verveelvoudigen, verkopen of wijzigen van bestanden, het gebruik van gegevens voor onwettige doeleinden, de publieke mededeling van informatie aan derden, het opslaan van informatie in een database (met uitzondering van het automatisch “cachen” van de informatie door de browser) en het gebruik van de gegevens voor een ander doel dan datgene waarvoor de site is bedoeld of voor niet-persoonlijke of commerciële doeleinden, is verboden, zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Hasco. Wel is het toegestaan om de informatie op deze site of een deel daarvan te bekijken op een enkele computer en vervolgens te downloaden naar een harde schijf, alsmede om een enkele hard copy te maken, mits dit gebeurt voor persoonlijke, niet-commerciële en informatieve doeleinden. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (beeld, geluid, software,...) is daarentegen steeds voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van Hasco.


Artikel 3: Merken

Alle woord- en beeldmerken die zijn afgebeeld op deze site zijn eigendom van Hasco, tenzij anders is aangegeven. De woord- en beeldmerken waarvan de eigendom niet bij Hasco berust, worden gebruikt met toestemming van de respectievelijke eigenaars. Deze merken zijn beschermd door zowel nationale als internationale wetgeving. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hasco, of, in het voorkomende geval, van enige andere merkhouder, is het niet toegestaan een of meer van deze merken te gebruiken, op welke wijze dan ook. In geen geval vrijwaart Hasco u tegen aanspraken van derden.


Artikel 4: Persoonsgegevens

Hasco vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. Hasco neemt alle maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder (i) de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en (ii) de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze Privacy Policy.


Artikel 5: Links

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Hasco biedt geen enkele garantie aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze websites en informatiebronnen. Hasco wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af wat betreft de inhoud van de websites die toegankelijk zijn via hyperlinks. Deze hyperlinks worden aan de gebruikers aangeboden als serviceverlening. De beslissing om deze hyperlinks te activeren valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruikers van de site. Het plaatsen van een hyperlink op uw eigen website naar deze site is mogelijk mits voorafgaand contact met en uitdrukkelijke goedkeuring van Hasco.


Artikel 6: Contact

Elk verzoek tot voorafgaandelijke schriftelijke toestemming in de zin van de artikelen 2 en 5 van deze gebruiksvoorwaarden dient te worden gericht aan Hasco, 3500 Hasselt, Slachthuiskaai 24.


Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Hasco bevoegd.


Artikel 8: Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

Hasco kan deze gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden worden onmiddellijk van kracht na hun wijziging. Derhalve verzoekt Hasco de gebruiker van deze website om regelmatig de laatst van kracht zijnde gebruiksvoorwaarden te raadplegen.